CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu nhà trường đăng Công văn số 714/SGDĐT-HDTrH-GDTX ngày 25/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021; Công văn số 329/CV-PGDĐT ngày 26/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea kar để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện.