THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN EA KAR VỀ VIỆC TẠM DỪNG LỄ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR LÊN THỊ XÃ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban biên tập đăng Thông báo số 143/TB-UBND ngày 29/4/2021về việc tạm dừng Lễ phát động thi đua xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã