CÁC VĂN BẢN CỦA CÁC CẤP VỀ PHÒNG CHỐNG COVID – 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu nhà trường đăng các văn bản mới của các cấp về phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới (diễn biến khá phức tạp), đề nghị CB,GV,NV-NLĐ trong trường thực hiện nghiêm túc, gồm:

– Công văn số 3659/ UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hạn chế các hoạt động lễ hội sự kiện tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19;

– Công văn số 3743/UBND-KGVX ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc siết chặt các biện pháp phòng, chống Covid-19

– Công văn số 547/GDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/5/2021 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác phòng, ch ng dịch bệnh Covid-19;

– Công văn số    278/ CV – PGDĐT ngày 04/5/2021  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar về việc hạn chế các hoạt động lễ hội sự kiện tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19.