CÔNG VĂN CỦA PHÒNG GD&ĐT EA KAR VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC CHO HỌC SINH VÀ BÁO CÁO TỔNG KẾT GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban biên tập đăng Công văn số 271 /PGDĐT-GDPT ngày 27/4/2021 của Phòng GD&ĐT Ea Kar về việc kiểm tra, đánh giá xếp loại thể lực cho học sinh và báo cáo tổng kết Giáo dục thể chất năm học 2020-2021, đề nghị các đồng chí Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thể dục triển khai thực hiện